13-10-2022 Licytacja nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW KO1K/00070600/1


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Maciej Kucharski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-10-2022r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie 75-950 Koszalin ul. Andersa 17, w sali nr 2A, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego o powierzchni 32,80 m2 składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 157/10000
należącego do dłużnika: Elżbieta Ostrogórska
położonego: 75-306 Koszalin, ul. Feliksa Nowowiejskiego 6A/5,
dla którego Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1K/00070600/1

Suma oszacowania wynosi 172 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 129 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 200,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
SANTANDER BANK POLSKA S.A. 3 O. w Koszalinie 40 15001096 1210 9008 8957 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Maciej Kucharski