03.08.2022 g. 13.30 Licytacja nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW KO1K/00028502/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Maciej Kucharski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-08-2022r. o godz. 13:30 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie (75-950 Koszalin, ul. Andersa 17) w sali nr 2A odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej: w/g danych z księgi wieczystej lokal niemieszkalny o powierzchni 143,87 m2, zaś w/g stanu faktycznego i wypisu z rejestru lokali, nieujawnionego w księdze wieczystej, składającego się z:

 • lokalu mieszkalnego o powierzchni 104,21 m2 (w/g inwentaryzacji z 2015r.)
 • lokalu użytkowego – sala sprzedaży – o powierzchni 23,70 m2
 • piwnicy- zaadaptowanej na cele mieszkalne- o powierzchni 16,50m2
  oraz udziału we współwłasności pozostałych wspólnych części budynku wynoszącym 2001/10000,
  należącej do dłużnika: Ewa Rogowska
  położonej: 75-500 Koszalin, ul. Piłsudskiego Józefa 3/7,
  dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1K/00028502/5.

Suma oszacowania wynosi 378 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 283 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
SANTANDER BANK POLSKA S.A. 3 O. w Koszalinie 40 15001096 1210 9008 8957 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Koszalinie (75-950 Koszalin, ul. Andersa 17) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy

Maciej Kucharski