21.06.2022 g.12.00 Licytacja nieruchomości (uproszczona)

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW KO1K/00106892/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Maciej Kucharski na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-06-2022r. o godz. 12:00 w kancelarii komornika mieszczącej się 75-037 Koszalin ul. Zwycięstwa 40/81 (budynek JOWISZ, III piętro), odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:Piotr Żebrowski, stanowiącej:

  • niezabudowane działki gruntu: nr 260/35 o pow. 0,05647 HA i nr 412 o pow. 0,9400 HA,
    położonej: 76-004 Sianów, obręb 0050, Węgorzewo, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1K/00106892/6.

Suma oszacowania wynosi 16 700,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 12 525,00zł.

W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz.10:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 75-037 Koszalin ul. Zwycięstwa 40/81 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Zgodnie z art. 8671§ 1 przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj. 1 670,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: Santander Bank Polska S.A. 3 O. w Koszalinie 40 1500 1096 1210 9008 8957 0000.
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Komornik Sądowy

Maciej Kucharski