25-06-2021 g. 10.00 I Licytacja – lokal użytkowy 17,00m2

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW KO1K/00046666/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Maciej Kucharski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-06-2021r. o godz. 10:00 w Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział I Cywilny 75-950 Koszalin, ul. Andersa 17 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego o powierzchni 17,00m2 składającego się z sali usługowej i pomieszczenia socjalnego, wraz z udziałem związanym z własnością lokalu do pozostałych wspólnych części budynku wynoszącym 73/10000

należącego do dłużnika:Zbigniew Opanowski

położonego: 75-800 Koszalin, Bowid 11H/H,

dla którego Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1K/00046666/4

Suma oszacowania wynosi 48 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest4 800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

SANTANDER BANK POLSKA S.A. 3 O. w Koszalinie 40 15001096 1210 9008 8957 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy Maciej Kucharski
Julien Gauthier Womens Jersey