04/06/2019 GODZ. 13.15 Licytacja Nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Maciej Kucharski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-06-2019r. o godz. 13:15 w Sąd Rejonowy w Koszalinie 75-950 Koszalin, ul. Andersa 17, Sala nr 6A odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do  lokalu mieszkalnego o powierzchni 50,60 m 2, składającego się z trzech pokoi, kuchni, wc, łazienki i przedpokoju 

należącego  do dłużnika:Irena Kleczkowska

położonego: 75-360 Koszalin, ul.Sikorskiego Władysława 17 D/6,

wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa NA SKARPIE (Adres spółdzielni:  75-343 Koszalin, ul. Na Skarpie 17)

dla którego  Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi  wieczystej.

Suma oszacowania wynosi 167 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    125 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

SANTANDER BANK POLSKA S.A. 3 O. w Koszalinie 40 15001096 1210 9008 8957 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Julien Gauthier Womens Jersey