OBWIESZCZENIE O TERMINIE LICYTACJI 23/04/2018 GODZ. 10.30

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Maciej Kucharski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-04-2018r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie, 75-950 Koszalin, ul. Gen. Andersa 34, sala nr 14 odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni 60,98m2, składającego się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju oraz wc z łazienką,  należącego  do dłużnika: DOMINIKA STERCZYŃSKA, położonego: 76-004 Sianów, ul. Spokojna 13 A/8, wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  Spółdzielnia Mieszkaniowa OGRODNIK w Sianowie (Adres spółdzielni:  76-004 Sianów, ul. Spokojna 9A ), dla którego  Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1K/00078507/5.

 

Suma oszacowania wynosi 159 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     119 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy Oszacowania, to jest 15 900,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 3 O. w Koszalinie 40 15001096 1210 9008 8957 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 15:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.