OBWIESZCZENIE O TERMINIE LICYTACJI 12/03/2018 godz. 12.30

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Maciej Kucharski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-03-2018r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie 75-950 Koszalin, ul. Gen. Andersa 34, w sali nr 11 odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego należącego  do dłużnika: Andrzej Świrk, stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego  nr 6, o powierzchni 48,34m2, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowanego na drugim pietrze budynku pięciokondygnacyjnego,położonego: 75-727 Koszalin, Orla 35A,wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  Spółdzielnia Mieszkaniowa BUDOWLANI  (Adres spółdzielni:  75-727 Koszalin, ul. Orla 27A ) dla którego  Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW KO1K/00075407/3

 

Suma oszacowania wynosi 169 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     126 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 900,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 3 O. w Koszalinie 40 15001096 1210 9008 8957 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.15:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.